?

Log in

מזכיר נשכחות

  • Mar. 13th, 2016 at 3:34 PM
bluming

Sunday, October 27, 2013


פון דעם יידישן עזבון פון קאָזמאַ פּעטראָוויטש פּרוטקאָוו

די נאָז

ס'האָט אַן אומגליק מיר געטראָפן
ס'איז די נאָז פון מיר אַטלאָפן

די רשעים, מיינע שונאים, י
קרומלעך שמייכלען מיר אין פּנים

פון דער ווייט – אַ בייזער שפּאַס – י
כ'זע מיין נאָז שפּאַנט אויף דער גאַס

סאַראַ צרה, סאַראַ ווייטיק
אָט די נאָז איז מיר שטאַרק נייטיק

ס'איז אַ ביטערע פּאָטעכע
אַן דער נאָז, דורך מויל צו דעכען

כ'פיל קיין טעם ניט, כ'הער קיין ריחות
ס'האָט דער קיום קיין שום איכות

און דאָס לעבן – ביליק גראָז
אָן דעם אבר, וואָס הייסט: נאָז

כ'בין ווי אַ מיליאָן כינעזער
וואָס מ'האָט זיי געלאָזט אָן נעזער

איז האָב איך זיך געטאָן אַ נדר
אַז איידער וואָס און איידער איידער

מוז איך מיר די נאָז אומקערן
אַניט כ'וועל סתם משוגע ווערן
Posted by at
blumingElnt un eynzam bin ikh yung geblibn,                                עלנט און איינזאַם בין איך יונג געבליבן,י
On a tatn-mamen, on a heym.                                                    אָן אַ טאַטן־מאַמען, אָן אַ היים.י
Shtark tsu der arbet hot men mikh getribn,            שטאַרק צו דער אַרבעט האָט מען מיך געטריבן,י
Gevolt a mentsh zol fun mir zayn.                                        געוואָלט אַ מענטש זאָל פון מיר זיין.י

Oreme pleytim – farloyrn af der velt,                           אָרעמע פּליטים – פאַרלוירן אויף דער וועלט,י
Oreme pleytim – on ayn groshn on an ayn getselt.   אָרעמע פּליטים – אָן איין גראָשן, אָן איין געלט.י
A gasn-zinger gevorn bin ikh fun noyt,                              אַ גאַסן־זינגער געוואָרן בין איך פון נויט,י
Tsulib a froy gekumen bin ikh tsu dem broyt.               צוליב אַפרוי געקומען בין איך צו דעם ברויט.י

Mayn veytog tu ikh aykh atsind oyszingen                      מיין ווייטאָג טו איך אייך אַצינד אויסדינגען
Un batrakht mayne verter atsind –                                     און באַטראַכט מיינע ווערטער אַצינד –י
Tsu vos a froy ken alts tsu brengen,                                        צו וואָס אַ פרוי קען אַלץ ברענגען,י
Ven zi hot a man mit a kind.                                                     ווען זי האָט אַ מאַן מיט אַ קינד.י

S’iz oys milyonen… Ayn kaptsn bin ikh shoyn tsurik       . ס'איז אויס מיליאָנען... אַ קבצן בין איך שוין צוריק,י
S’iz oys milyonen,.. Farloyrn hob ikh mayn glik.             ס'איז אויס מיליאָנען... פאַרלוירן האָב איך מיין גליק.י
Eyn gasn-zinger gevorn bin ikh fun noyt,                                     איין גאַסן־זינגער געוואָרן בין איך פון נויט,י
Tsulib a froy gekumen bin ikh tsu dem broyt.                            צוליב אַ פרוי געקומן בין איך צו דעם ברויט.יThis is a much shortened and partly textually "reformatted" version of a prewar Yiddish song
which was popular in interwar Poland (and perhaps also performed in Yiddish cabarets there).
Another, apparently fuller version of this song, entitled “Gasn zinger”, appears in the com-
mercially recorded CD Album,
Jidische Vergessene Lieder / פארגעסענע לידער, by Karsten Troyke,
in 1997-1998. The details of that album can be viewed
here as well as here. The text of the song
as it is performed by Troyke appears on p. 25 of the album’s liner notes, also reproduced online

here. Karsten tells in his introduction to the liner notes (p. 7), that this song was found by his
Yiddish language and Yiddish song mentor Ms Sara Bialas-Tenenberg “in a 10 groszy song book”
which she got as a little girl in prewar Poland, when this song was “a Yiddish hit” in the second
Polish Republic. Karsten Troyke's performance of the song can be heard here. In Lazer Burshtein's version appear "oreme pleytim" (poor refugees) thus connecting  the song to his own experience as "a polit" (a refugee) from Poland with the outbrake of World War II.
mitnkop


Monday, January 27, 2014


הער, נעפערטיטי,
האָב אויף מיר רחמנות
האָב אויף מיר
כאָטש אַ ברעקעלע פּיטי,
גענוג געשיקט מיר
שמייכעלעך שלח־מנות.
דיין בויגזאַמער האַלדז
צי געדענקט ער נאָך אַלץ
...מיינע האַסטיקע פינגער

און רק מיט דיר, מיין האַרץ,
ווער איך כאָטשיק אין דמיון
יינגער


דיינע העל־דינע וויעס
אַרויף און אַראָפּ – זיי פליען
און די טויען
דיינע ליכטיקע זענקעס
אייביק דערמאָנען

ווי שטאַרק
די נשמות בענקען
נאָך די, שוין פון לאַנג
צעבאַלזאַמירטע
פארדאָרבענע גופים
דו הערסט, נעפערטיטי,
ווי פאַרבענקט צו דיר רוף איך?

ווי־אַזוי קאָן עס בלייבן אַ שטיין
אַזוי אומגעהייער
אויפגעהייטערט,
און דערקוויקן די לעבעדיקע
שוין יאָרטויזנטער
דערווייטערט
פון דיר און פון מיר
און פון מיין אויסגעשפּילטער
ליבע
נעפערטיטי, נעפערטיטי
מיין איבערגעשניטענער
חיתוך־הדיבור.

כ'האב געוואָלט צו דיר זינגען
ריין מיט קלאַנגען
אינגאַנצן אַנטפּאַנצערט פון גראַמען
צו דיין אייביקן חן,
וואָס פאַרפלייצט אַלע סייגים
און ראַמען
איבער מאָס,
אות נאָך אות
אַלץ מיט טויזנטער טעמ'ען
נאָר ס'געזאַנג מיינס – אַ פּלאַטשיקער בלאָז
וואָס פאַרגראַמט איז
אויף אייביק אין פלאַמען...

אַ רחמנות אויף מיר,
אויף דעם ביטערן נאַר
דעם פּרעה,
וואָס זיין אוסגעדייווערט
געביין דאָס קוואַרע
גאַרט און לעכצט
נאָך אַ טראָפּעלע  מ י ם,
אַ רחמנות
אויף דעם פאַרטרוקנטן גאָט
ר'איז צו־שאַנד און צו־שפּאָט
איבער גאַנץ
ארעא דמצרים...

וואָס זשע טוט דער אמתער גאָט?
ער פאַרוואַנדלט מיין אָדע
אין אַ פולבלעכער פּאַראָדיע
און פּרעה'ס אָדע,
משטיינס־געזאָגט,
קריגט גאָר אַ פּריקרע פּראָזאָדיע
נאָר פונדעסטוועגן
שרייט מיין פאַרחתמעטער האַלדז
פון דעם הייסן פּיראַמידן־טאָל
אַזש ביז אין די קאָכיקע
געדערים
פון ניו יאָרק סיטי:

וואו ביסטו,
מיין הארץ,
וואו ביסטו,
מיין אלץ,
נעפערטיטי,
נעפערטיטי?!..

Jan. 27th, 2014

  • 6:38 PM
bluming
Photo

טייערע פלאַטערלעך, ליכטעלעך, קלעטערלעך
איר האָט זיך פאַרקלערט דאָרט אַזוי
אין די ווייטינקע, ראַנדיקע, ערדישע נידערן
אין דער חשכות – טיף טרייף דאָרט און רוי

אָנגעשטעלט אויגן, אָנגעשפּיצט אויערן
דערבליקט מען, דערשפּירט מען בחוש
ווי אייער פאַרקלערטקייט טוט שטייגן
און דויערן טאַקע פון הודו ביז כּוש

,אין פלאַטערן אייערן, ניצוצותלעך, פייערלעך
טוט מען בפירוש דערהערן
די ליכט אומאויפהערלעכע
דעם געזאַנג אומגעהייערן
פון וועלטאַלס ווייט צערוואָרפענע שטערן

טאָ זאָל אייער קלעטערן
דורך חשכותן פעטערע
דורך תהומען פון שוואַרצן אומליכט
זיך קיינמאָל ניט מינערן
דאָרט אין די נידערן
ביים אויפהיטן דער וועלטס גלייכגעוויכט
דער פּאַראַזיט

  • Sep. 7th, 2013 at 10:53 AM
bluming
-

Friday, September 06, 2013


דער איינגעביסענער פּאַראַזיט,
דער טרויער,
זיצט און ער פאָנפעט און זידט
דיר אַריין אין אויער
אַז ער איז דער שענצטער,
דער עכטיקסטער גראַם
צום "דויער"...

האַק אים אַרויס,
דעם כאַם,
דורך פענצטער
דורך טיר־און־טויער,
ער זאָל מער ניט וואַגן
טאָן זיך אַ ריר,
דער גרויער.

נעם אים אָן ביים קראַגן
און וואַרף אים העט ווייט,
דעם צעלייגער,
זאָל ער ביי יענע,
ביי אַנדערע לייט
דערווייזן זיין גבורה,
דער פּגר.

נאָר אויך ווען כשורה
בלייבסט פונדערווייטנס
און אַ דערפרייטער
ווערסט בלויז – אַ צושויער
גלייך ווי ס'וואָלט זיך שפּרייטן
אַ פרעמדס פון פאַרצייטנס
אַ מעשה שהיה

צי אפשר אינגאַנצן
לא־היה;
ווער קאָן דאָס וויסן?

קומט ער דאַן ווידער צו־קריכן
ווי אַ פרישע פּאַרטיע וואַנצן
ווידעראַמאָל איז ער ניחא
זיין פאָנפעניש
פאַר דיר אויסצוטאַנצן
און ס'העלפט ניט
ס'פאַרהאַקן דעם טויער...

ווייל עמיץ געטאָן האָט פאַרפלאַנצן
דעם ביטערן זאָמען פון נאָגעניש
טיף אין דער רויערד
פון דיין חול און דיין מועד
און עס נויעט און נויעט און נויעט
און עס בריט און עס זידט
דער אומגעבעטענער פּאַראַזיט

טרויער
bluming


----------------------
--------


מיר שטאַמען פון אדם הראשון,
פון זיינעם פון ערשטיקן גאַנג
אויף וועג און אויף שטעג,
אויף בענק און אויף טישן
מיט זיינעם אורשפּרינגלעכן דראַנג.


דורך שקר מיט אמת, אינצווישן,
צום ווייטן און איינציקן ברעג –
אַהערצו־צו טוט ער דערשיסן
מיט ברכות פון אוראַלטע טעג.


און אין די שלייפן – ס'געוויסן
מיט פרייד און מיט אַנגסט
און מיט טרייסט
טוט יאָדערדיק קלאַפּן און שיסן:
דו ווייסט,
ליבער ברודער, דו, ווייסט?


און טוסט ווידערקוליק באַגריסן:
דו, ווייסט, טאַטע זיסער,
דו ווייסט!


און ווידער
באַגרייפסט
שוין אויף זיכער
מיט קרעפטיקן זבענג
ווי מיט פויסט אויף קלאַווישן:
מיר שטאַמען,
פון אדם הראשון!

מיר שטאַמען
פון אדם הראשון!
Posted by elabrek at 10:46 PM